top of page
22e1a5d7180e89407e2cb472e66595d1.jpg
Asset 11.png

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  : ALEC

Algal Excellent Center

           เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นอาคารปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายขนาดเล็กทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็ก (TISTR Algae Culture Collection, TISTR ACC)

 

            ซึ่งในปัจจุบันรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก (freshwater microalgae) และสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก (marine microalgae) จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์ มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ และทดสอบ มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายกลางแจ้งต้นแบบ ตั้งแต่ขนาด 100-400,000 ลิตร อย่างครบวงจร เพื่อการผลิตชีวมวลสาหร่ายสำหรับใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัชภัณฑ์

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนาจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่ภาคเอกชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/กระบวนการ การอบรมปฏิบัติการร่วม (on-the-job training) ทั้งที่ วว. และ  ณ สถานที่ของภาคเอกชนด้วยกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring  system) เพื่อเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง

ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในระดับภูมิภาค

วว. ให้บริการด้านจุลินทรีย์ครบวงจร 

สอบถามรายละเอียดและรับบริการ  ติดต่อ :

โทร. 0 2577-9000 
โทรสาร  0-2577-9009
Call Center : 0-2577 9300 
E-mail :  alec@tistr.or.th

Asset 11.png

360° VIRTUAL TOUR

Asset 21_edited.jpg

GALLERY

bottom of page