top of page
LOGO ICPIM 2เขียวล่าสุด.png

ศูนย์นวัตกรรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม 2

Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms 2 (ICPIM2)

เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในรูปแบบโรงงานต้นแบบผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยมีกำลังการผลิต  115,000 ลิตรต่อปี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานด้านชีวภัณฑ์ โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รับน้องๆในระดับอุดมศึกษามาเรียนรู้  ฝึกงาน  รวมถึงทำวิจัยในด้านต่างๆ ของการพัฒนางานด้านชีวภัณฑ์ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ  โรงงาน และภาคสนาม เพื่อเป็นแรงงานรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพต่อไปในอนาคต

วว. ให้บริการด้านจุลินทรีย์ครบวงจร 

สอบถามรายละเอียดและรับบริการ  ติดต่อ :

ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม 2  (ICPIM 2 )  
โทร. 0 2577 9016, 0 2577 9021  
โทรสาร 0 2577 9004
E-mail : icpim2@tistr.or.th

19281 [Converted]2.jpg
Asset 11.png

360° VIRTUAL TOUR

GALLERY

bottom of page